Zabezpieczenie rurociągów w strefie zapalonej hałdy: Kontrola Śląskiego WIOŚ bez uwag

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w 2023 roku odpowiednio zabezpieczyło rurociągi tłoczne na terenie zapożarowanej hałdy, znajdującej się na pograniczu Bytomia i Radzionkowa. Wykorzystano do tego materiały będące produktami ubocznymi, co sprawiło, że zagrożenie dla rurociągu ze strony hałdy zostało całkowicie wyeliminowane. Kontrola przeprowadzona przez Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska na początku kwietnia potwierdziła prawidłowość wykonanych prac.

Marek Stajndor, wiceprezes zarządu Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., wyjaśnia, że spalająca się hałda była bezpośrednim zagrożeniem dla dwóch rurociągów tłocznych DN 630, które służą do przesyłania ścieków. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zlecił ich zabezpieczenie, co zaowocowało wykonaniem ekranów izolujących te rurociągi. Dzięki temu udało się zahamować reakcję utleniania substancji węglowej obecnej w odpadach powęglowych, co z kolei wyeliminowało ryzyko pęknięcia rurociągu. Stajndor podkreśla, że prace zabezpieczające wykonane w 2023 roku zostały później skontrolowane przez WIOŚ w Katowicach, które bez zastrzeżeń stwierdziło prawidłowość przeprowadzonych działań.

W protokole kontroli możemy przeczytać, że zabezpieczenie rurociągów tłocznych na terenie zapożarowanej hałdy w Bytomiu zostało przeprowadzone prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi standardami. Do prac nie użyto odpadów, ale materiały będące produktami ubocznymi i ich stan formalnoprawny nie budzi żadnych wątpliwości. Kontrola Śląskiego WIOŚ nie odnotowała żadnych naruszeń.

Podczas tych działań wykorzystano materiały niestanowiące odpadów. Parametry i właściwości tych materiałów zostały poddane analizie pod kątem ich zastosowania w pracach ziemnych. Kontrola obejmowała również dwukrotne pobranie próbek materiału pochodzącego z hałdy. Tak jak wcześniej, Śląski WIOŚ nie stwierdził żadnych naruszeń ani wykroczeń – mówi Marek Stajndor, wiceprezes zarządu BPK Sp. z o.o.

Po stwierdzeniu, że zapożarowana hałda stanowi zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania rurociągów tłocznych, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bytomiu wydał nakaz ich zabezpieczenia. Prace te wymagały użycia specjalistycznego sprzętu budowlanego, takiego jak koparki i ciężarówki dostarczające niezbędne materiały do uszczelnienia ekranów. Zabezpieczono rurociąg na długości 250 metrów. Roboty polegały na wykonaniu pionowych i poziomych ekranów zabezpieczających, co eliminowało ryzyko uszkodzenia infrastruktury transportującej ścieki z Przepompowni Ścieków Centralna. Dodatkowo, dzięki tym pracom, reakcja utleniania substancji węglowej zawartej w odpadach powęglowych została zahamowana, eliminując ryzyko rozszczelnienia rurociągów.