Zakres wykorzystania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Bytomiu wynosi 60%

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) służą do zdefiniowania układu dróg publicznych, określenia przeznaczenia różnych obszarów pod zabudowę, ochrony zabytków oraz ułatwienia procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę. W Bytomiu obecnie funkcjonuje 49 takich planów, które obejmują łącznie powierzchnię przekraczającą 4100 hektarów. To stanowi około 60% całkowitej powierzchni miasta. W ciągu ostatnich pięciu lat, specjaliści z Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu opracowali dodatkowo 20 nowych miejscowych planów, które pokrywają kolejne 20% powierzchni miasta, która wcześniej nie była objęta tego typu regulacjami.

Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia, podkreśla, że miasto jest jednym z liderów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jeśli chodzi o stopień pokrycia terenu MPZP. Co więcej, wielką zaletą tych dokumentów jest to, że są one oparte na przepisach prawnych wprowadzonych w roku 2003, a także obejmują niemal wszystkie obszary inwestycyjne w Bytomiu.

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego są dokumentami prawnymi, które określają przeznaczenie różnych obszarów na terenie gminy. Opracowanie takiego planu to żmudny proces, który wymaga uwzględnienia wielu różnych przepisów prawnych związanych m.in. z architekturą, budownictwem czy ochroną środowiska. Przygotowane przez specjalistów z Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu dokumenty są następnie głosowane przez radnych Rady Miejskiej i zatwierdzane przez nadzór prawny wojewody śląskiego.

Każdy MPZP definiuje przebieg dróg publicznych, wyznacza tereny pod zabudowę i określa dopuszczalną wielkość obiektu na danym terenie. Ponadto, te dokumenty wyznaczają miejsca na zielone tereny miejskie, parki i ogrody działkowe, a także stawiają warunki ochrony zabytków w mieście i określają dopuszczalne zabudowy w układach urbanistycznych miasta. Kluczowym aspektem dla inwestorów jest fakt, że MPZP ułatwiają uzyskanie pozwolenia na budowę.

Bartosz Malczyk, naczelnik Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, podkreśla, że umieszczenie terenów inwestycyjnych w MPZP jest dużym ułatwieniem dla inwestorów. Dzięki temu przedsiębiorcy otrzymują precyzyjną informację o tym, jaki rodzaj inwestycji może powstać na danym obszarze, jakie są ograniczenia w zabudowie, jak wygląda układ komunikacyjny oraz jakie są otoczenie terenu.

W Bytomiu prawie 60% powierzchni miasta jest już objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Najwięcej takich terenów znajduje się w Śródmieściu, Łagiewnikach, Bobrku, Karbiu, Stolarzowicach oraz Górnikach. Część terenów w Miechowicach, Suchej Górze oraz Stroszku – Dąbrowie Miejskiej także jest objęta MPZP, głównie ze względu na tam występujące tereny leśne. W Rozbarku i Szombierkach część obszarów posiada MPZP, zaś dla pozostałych terenów podjęte zostały już uchwały Rady Miejskiej o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego.